ቋንቋ:

Organizational Structure

User Rating:  / 0

ብሄረሰባት ክልል ትግራይ

ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄራት ብስራሕ ይኹን ናብራ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልል ትግራይ ይነብሩ እዮም፡፡ እዚ ሓቂ ሕገ መንግስትና ብዘረጋገፆ ናይ ምንቕስቓስን ኣብ ዝደለኻየ ናብራ ምምስራትን መሰል እናስተማቐርናዮ እንርከብ ሓደ ረብሓ ስርዓት ሓገርና እዩ፡፡

ትግራይ ካብዚ ሓቂ ብተወሳኺ ናይ ዝተፈላለዩ ብሄረሰባት ማእኸል እውን እያ፡፡ ብሄረሰብ ትግርኛ፣ ኢሮብን ኩናማን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ብሄረሰባት እዮም፡፡ እዞም ብሄረሰባት ንዘመናት ብምክእኣልን ምክብባርን ዝነበሩ ጥራሕ ዘይኮኑስ ንዘጋጥሙዎም ፀገማትን ፅዕንቶን ብሓባር እናተቓለሱ ዝነበሩን ሓዚ ንዝሓነፅናዮ ስርዓት ብዘይኣፈላላይ ዝተቓለሱን መስዋእቲ ዝኸፈሉን እዮም፡፡ ሓዚ ድማ ኣንፃር ድኽነት ብሓባር ቃልሲ ዘካይዱ ዘለዉ እዮም፡፡

ብሄረሰባት ኢሮብን ኩናማን ብበዝሒ እንትረኣዩ ካብ ትግርኛ ዝወሓዱ ብምኻኖም ኣብ ናይ ልምዓት ተጠቃምነቶም ፅልዋ ከየስዕብ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ብፍሉይ ዝረኣዩሉ ናይ ትኹረት ኣንፈት ኣቐሚጡ ብቤት ምኽሪ እውን ፀዲቑ እናተተግበረ ይርከብ፡፡ በዚ መሰረት ድማ ኩሎም ብሄረሰባት ማዕረ ናይ ምልማዕን ምጥቃምን ኩነታት እናተረጋገፀ እዩ፡፡ እዚ ኣብ ክልልና ናይ ብዝሓነት ምትእንጋድን ብሓባር ናይ ምንባርን ምክእኣልን መለለዪ መንነትና እዩ፡፡

ራኢን ተልእኮን

User Rating:  / 0

ቅድመ ታሪኽ ትግራይ

ናይ ትግራይ ታሪኽ ንድሕሪት ስጋብ ናይ ዳእማት ስርወ መንግስቲ ከምዝኸይድ ድርሳነ መዛግብቲ ይሕብሩ፡፡ ስርወ መንግስቲ ዳእማት ካብ ዓለምና እቲ ካብቶም ቐዳሞት ስልጣነታት እቲ ሓደ እዩ፡፡ ዪሓ ናይ ዳእማት ስርወ መንግስቲ ከተማ ኮይና እተገልግል ዝነረት ኮይና ሐዚ ድማ ናይ ቱሪዝም መስሕብነት ኮይና ቀልቢ ብዙሓት በፃሕቲ ትስሕብ ትርከብ፡፡

ካብ ስርወ መንግስቲ ዳእማት ብምቕፃል ስርወ መንግስቲ ኣክሱም ብስፍሓትን ዓቕሚን ገዚፉ ዝመፀ ምንባሩን ኣብ ዓለም ገዘፍቲን ተፈራሕቲን ካብ ዝበሃላ ስርወ ምንግስቲታ ሓደ ኮይኑ እዩ፡፡ ኣብዚ እዋን ብኩለመዳይ ምዕባለ ዝለዓለ ብርኪ ዝበፃሕናሉ እዋን ምንባሩ ካብ መዛግብቲ ታሪኽ ምርዳእ ይከኣል፡፡ ኣብዚ ታሪኽ ናይ ትግራይ ብፅሒት ዝለዓለ ምንባሩን ምስ ካልኦት ህዝቢታት ብሓባር ዝወነንናዮ ዘኹርዕ ታሪኽ እዩ፡፡

ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ክልል ትግራይ

ክልል ትግራይ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ እትርከብ ሓንቲ ካብተን ኣብ ሃገርና ዝርከባ ክልላት እንትትኸውን ብሰሜን ምስ ሃገረ ኤርትራ፣ ብምዕራብ ምስ ሃገረ ሱዳን፣ ብምብራቕ ምስ ክልል ዓፋር ከምኡውን ብደቡብን ደቡብ ምዕራብን ምስ ክልል ኣምሓራ እትዋሰን ክልል እያ፡፡

ትግራይ ብጂኦግራፍያዊ መርክቦ 36o27’-39o59’ ምብራቕ  ከምኡውን 12015’-14057’ ሰሜን እትርከብ እንትኾን ስፍሓት መሬታ ድማ 54,593 ትርብዒት ኪ.ሜ.እዩ፡፡ ትግራይ ኣብ 7 ዞባታት፣ 34 ናይ ገፀር ወረዳታት፣ 19 ናይ ከተማ ወረዳታት ምምሕዳራዊ ብርክታት ዝተኸፋፈለት እንትትኾን ኣብ ውሽጣ 768 ጣብያታት ይርከባ፡፡ዋና ከተማ ክልል ትግራይ ዝኾነት መቐለ ኣብ 7 ክፍለ ከተማታት ዝተኸፋፈለት ካብ ኣዲስ ኣበባ 780 ኪ.ሜ ርሒቓ እትርከብ እያ፡፡

ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መብዛሕቲኦም ቦታታት (96%) ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ዘለዎም ብራኸ ካብ 501-2500ሜ እንትኾን እቲ ዝለዓለ ብራኸ ዘለዎ ጎቦ ፅበት 3900ሜ ኣብ ከባቢ ከተማ ማይጨው ይርከብ፡፡ እዚ ኩነታት ክልልና ንኢንቨስትመንት መማረፂትን ተብሃጊትን ይገብራ፡፡

ኩነታት ጠባይ ኣየር ክልል ትግራይ

ኹነታት መጠን ዝናብ (Rainfall) እንትርአ ድማ እቲ ዝተሓተ መጠን ዝናብ /<500mm/ ዝተመዝገበ ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ክልልናን ኣብ ውሱናት ቦታታት ኣበርገለን ሳምረን እንትኾን እቲ ዝለዓለ መጠን ዝናብ /1200-1800 mm/ ድማ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ምዕራባዊ ዞባን ኣብ ከባቢ ሩባ ተከዘን ዝተመዝገበ እዩ፡፡ በዚ ረቑሓ መሰረት አግሮ ኢኮሎጂ ትግራይ 66.8% ደረቕ (Dry)፣ 24.2% ርሑስ (Moist)፣ 9% ብጣዕሚ ርሑስ (Wet) ተባሂሉ ይምደብ፡፡

ኣብ ትሑት ብራኸ ዘለዎም ቦታታት ትግራይ ዝተመዝገበ ዓመታዊ ማእኸላይ ሙቐት /the mean annual temperature/ ካብ22-270c እንትኾን ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ዘለዎም ቦታት ዝተመዝገበ ድማ ካብ 10-220c አዩ፡፡ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ሙቐት ካብ 30-400c ኣብ ቖላታት(in low lands) ከምኡውን ዝተሓተ ሙቐት ካብ 3-100c ኣብ ደጉዓታት(in high lands) ይምዝገብ እዩ፡፡ ብኩነታ ጠባይ ኣየር ክልል ትግራይ ንናብራ ምችውቲ ካብ ምኻና ብተወሳኺ ንኢንቨስትመንት እውን ምችውቲ እያ፡፡

ርኸቡና

User Rating:  / 0

Tigrai Investment Bureau,

 

Mekelle, Ethiopia

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001197727
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
563
181
1698
1190660
43653
183077
1197727

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.204.249.55
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-03-23 20:16:43