ቋንቋ:

Home

 

መንግስትን ህዝብን ተመሳሳሊ እምነትን መርግፅን ብምሓዝ፣ ዝወፀ ፖሊስታትን ስትራቲጅታትን ብናይ ህዝቢ ንጡፍ ተሳትፎ ብምትግባር፣ ናብራ ህዝቢ ኣብ ምምሕያሽ ዓበይቲ ለውጥታት ይመፁ ኣለው እዮም፡፡ ድኽነት ኣብ ምውጋድ ስእነት ስራሕ ኣብ ምቕራፍ፣ ኩሉ በቢደረጅኡ ፍትሓዊ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ተስፋ ዝህቡ ውፅኢታት ምምዝጋብ ጀሚሮም፡፡ ብምኽንያት ዝፈጠርናዮ ምዕሩይ ፖሊቲካዊ መስመር ስዒቡ እተፈላለዩ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊን ለውጥታት እናተመዝገቡ እዮም፡፡ ክልልና ይኹን ሃገርና ንኢንቨስትመንት ተባሃጊትን ምችውትን ድማ ኮይና ትርከብ፡፡

ኢንቨስትመንት ክጠናኸር፣ ልምዓት ሰላምን ዲሞክራሲን በቲ እንደልዮ ብርኪ ክሳለጥ እንተኾይኑ ንሰብ ሃብቲ መሬትን መሰረተ ልምዓትን ብምቕራብ፣ ቀረብ መንግስታዊ ግልጋሎት ስሉጥ ፍትሓዊን ተበፃሒን ብምግባር ሰብ ሃፍቲ ዘፍሰስዎ መዋእለ ንዋይ ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ክውዕል ምእንታን ምስ ምንጭታት ቀረብ ጥረ-ኣቁሑ ብምትእስሳር ዝትግበር ደገፍን ክትትልን ክኸውን ይክእል’ዩ፡፡ በዚ መንፅር ነቲ ብደረጃ ሃገርን ይኹን ክልል ዝተቐመጡ ናይ ኢንቨስትመንት ኣንፈታት ምስ ህልዊን ጭቡጥን ኩነታትን ብምዝማድ፣ ዝተፈላለዩ ኣሰራርሓታት ብምሕንፃፅን ብምፍፃምን ተሳትፎ ኢንቨስትመንት ክልልና ናብ ዝበለፀ ብርኪ ምስጋር ዝከኣል’ዩ፡፡

ኣብዚ እቲ ዝዓበየ ፃዕሪ ዝሓትት ድማ ናይ ውሽጢ ዓዲ ብፍላይ ድማ ናይቲ ክልል ሰብ ሃብቲ ናብቲ ዝተመረፀ ኢንቨስትመንት ክኣትው ምግባር ንቕድሚት ብዝያዳ ክሕሰበሉ ዝግባእ ወራይ’ዩ፡፡ እዚ ስራሕ’ዚ ብቐንዱ ናይ ዝተመረፁ ናይ ኢንዱስትሪን ኣገልግሎትን ኢንቨስትመንት ፕሮፋይልን፣ ናይ ፊዚቪለቲ (መዋፃእይነት) መፅናዕትን ብምክያድ ብዝተጠናኸረ መንገዲ ክትግበር ዘለዎ እውን’ዩ፡፡ ነዚ ብዝርዝርን ብፅፈትን ኣፅኒዕኻ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ይኹን ገጠር እንታይ ዓይነት ኢንቨስትመንት እንተተኻይዱ ብዝበለፀ ከምዘዋፅእ ዳሕሲስካ፣ ድሕሪኡ ሰብ ሃብቲ መዋእለ ንዋዮም ከፍስሱ ፃውዒት ምግባር ንፅባሕ ዘይብሃል ውራይ ኮይኑ ንረኽቦ፡፡

ኣብዚ ክልል ኢንቨስትመንት ክገብሩ ዝደልዩ ብፍላይ ድማ ናይቲ ክልል ሰብ ሃብቲ ይኹን ናይ ደገ በቢሓደ ኣፅኒዕኻ፣ ድልዮቶም፣ ዓቕሞም ኣሊሽኻ ዝተዘርዘሩ ሓሳባት ፕሮጀክት ሒዝካ ብምቕራብን ብምዕዳምን፣ ዝርዝር ሓበሬታ ብምሃብ ዝሕሸም ክመርፁ ናብ ተግባር ንክእተው ድጋፋት ክግብሩ ኣለዎም፡፡

ኣብቲ ናይ ምብርባርን ጐስጋስን ስራሕና ካብ ኣናእሽተይን ደቀቕትን ትካላት ዝሳጋገሩ’ውን ምእንታን ክሕወሉ ነዚ’ውን ዘማእኸል ንፁር ናይ ፕሮጀክት ሓሳባት ሒዝና ክንቀርብን ዝያዳ ክንፅዕርን ይግባእ፡፡ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ሓሳባት ቅድሚ ተግባራዊ ክኸውን እንተኾይኑ ዝጭበጥ፣ ዝርዝርን ንኹሉ በቢድሌቱን ዓቕሙን ናብ ተግባር ዘእቱ ዝርዝር ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮፋይል ሒዝና ክንቀርብን ክነቀርብን ክነፍልጥን ኣሎና፡፡ በዚ መንፅር ኣብ ክልልና ቅድም  እንትብል ዝተዳለወን ኣብ ጥቅሚ ውዒሉ ዝፀንሐን ጋይድ ኢንቨስትመንት ዝነበረ እንትኸውን እዚ ምስ’ቲ ሐዚ ዝኒሀ ኩነታት ጠለብን ዝስማማዕ ናይ ትግራይ ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮፋይል ተዳልዩ’ሎ፡፡ እዚ ፕሮፋይል’ዚ ንቕድሚት ዝተፈላለዩ ምምሕያሻት ክግበረሉ ዝግባእ ኮይኑ ኣጠቓላሊ ናይ ክልልና ማሕበረኢኮኖሚያዊኩነታትዕድላት ኢንቨስትመንት ኣግሮ፣ፕሮሰሲንግ ማኒዩፋክቸሪንግ፣ ግልጋሎትን ቱሪዝምን፣ ኣይ.ሲ.ቲ፣ ሃብቲ መዓድን ኩነታትምዕባለንመሰረተ-ልምዓትምስቲበዝርዝርናይፕሮጀክትሓሳባት ዝሓዘ ፅሑፍ እዩ ተዳልዩ ዘሎ፡፡ ሰብ ዉልቀ ሃብቲ ኣብዚ ክልል ዘሎ ኣጠቓላሊ ኩነታት ብዝርዝር ብምግንዛብን ብምርድዳእን ናብጭቡጥስራሕቲኢንቨስትመንትንክኣትው፤ ደረጃግንዛበፍልጠትን ሰብ ውልቀ ሃብቲ ብምዕባይ ማዕረን ግልፅን፣ ፍትሓዊ ተሳትፎን ንክህሉ፤ ፀጋታትትግራይናብኣግባቡብምርዳእናብጭቡጥስራሕ ንምእታው ዝሕግዝ’ዩ ዝርዝር ፕሮፋይል ኢንቨስትመንት እዩ ተዳልዩ ዘሎ፡፡

 

 

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001197717
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
553
181
1688
1190660
43643
183077
1197717

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.204.249.55
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-03-23 20:15:26