ቋንቋ:

Pharmaceuticals

 

ጥዕና

 

ሽፋን ጥዕና ክልልና ንምዕባይ በቢከባቢኡ ናይ ጥዕና ትካላት ዝተሃንፃ እንትኾን ግቡእ ግልጋሎት ክህባ ዘኽእለን ናይ እታወትን ሓይሊ ሰብ ቐረብን ተማሊኡለን ናብ ግልጋሎት ኣትየን እየን፡፡ ብምኻኑ እውን ኣብ ትግራይ ኣብ 2005ዓ.ም 18 ሆስፒታላት (15 መንግስታዊን 3 ናይ ውልቀን)፣ 226 መንግስታዊ ጥዕና ማዕከላት፣ 157 ናይ ግሊ ክሊኒካት ግልጋሎት እናሃባ ይርከባ፡፡ ኣብ ክልልና 105 ናይ ሕክምና ዶክተራት እንትህልዉ ካብዚኦም ውሽጢ 23 ስፔሻሊስት 82 ድማ ሓፈሸዊ ሓኪማት እዮም፡፡ በዚ መሰረት ብማእኸላይ ሓደ ሆስፒታል  ን279,649፣ ሓደ ሓኪም ን47,652፣ ሓንቲ መዋለዲት ን7,535፣ ሓንቲ ነርስ ን1,760 ህዝቢ ግልጋሎት ኣብ ምሃብ ይርከቡ፡፡ ናይ ሓኻይም በዝሒ ኣብ ሕሉፍ 2 ኣብ ሓንቲ ሆስፒታል ዝነበረ ሐዚ ካብ 4-5 በፂሑ ኣሎ፡፡

 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናይ ኣዴታትን ህፃውንቲን ጥዕና ብምምሕያሽ ሞት ንምንካይ ዝተለጠጠ ትልሚ ሒዙ እናተንቐሳቐሰ እዩ፡፡ ብመሰረት እዚ ኣብ ህፃውንቲ ጥዕናን ምንካይ ሞትን ተዛሚዱ ናይ ህቡራ መንግስታት ዕላማ ንምስካዕ ኪኢላ እያ፡፡ ብሕይወት ካብ ዝተወለዱ 1000 ህፃናት ውሽጢ  ሓደ ዓመት እንተይመልኡ ዝሞቱ (Infant mortality rate) 64፣ 5ተ ዓመት እንተይመልኡ ዝሞቱ(Under five mortality rate) 85 በፂሑ እዩ፡፡ ሞት ኣዴታት ንምንካይ እውን ዓዶ ሂወት ክትህብ ሂወታ ኣይሓልፍን ብዝብል ሰፋህቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም፡፡ ኣብ 2005 ዓ.ም ካብ ዝተዋለዳ ውሽጢ 50% ብሰብ ሞያ ተዋሊደን እየን፡፡ በዚ መሰረት ኣብ 2003 ዓ.ም ዝነበረ መጠን ሞት ኣዴታት 673/100,000 ብመፅናዕቲ ምርግጋፅ ዘድልዮ ዋላ እንተኾነ ኣብ 2005 ዓ.ም እዚ መጠን ናብ 200/100,000 ንምንካይ ትልሚ ተታሒዙ ብቖፀራ ብዝተረኸበ መሰረት ናብ 146/100,000 ነኪዩ እዩ፡፡

 

ልምዓት ሕርሻ

 ሕርሻ ንዝሓለፉ ዓመታት መሰረት ናይ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ሃገርና ከምኡውን ክልልና ኮይኑ ስሉጥን ቐፃልነት ዘለዎ ዕብየት ክምዝገብ ኣስተዋፅኦ እናምፀአ ፀኒሑ እዩ፡፡ እዚ ግደ ሕርሻ ኣብ ቐፀልቲ ዓመታት እውን ክቕፅል እዩ፡፡ በዚ መሰረት ዝበዝሕ ነባሪ ህዝቢ ኣብ ገጠር ኣብ ሕርሻ ዝተዋፈረ ከምምኻኑ ካብቲ

Read more: ልምዓት ሕርሻ

ICT Investment

 

Nowadays, Information and Communication Technology (ICT) is globally recognized as a very useful tool in promoting competitiveness, development and overall poverty reduction. It has revolutionized

Read more: ICT Investment

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001197689
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
525
181
1660
1190660
43615
183077
1197689

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.204.249.55
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-03-23 20:10:17