ቋንቋ:

ህልዊ ኩነታት ልምዓት ሃፍቲ እንስሳት

ክልል ትግራይ ብእንስሳት ሰፊሕ ሃፍቲ ዘለዋ ኮይና ካብዚ ዘርፊ ክርከብ ዝግበኦ ረብሓ ኣግባቡ ኣብ ምጥቃም ግን ውሱንነት ይረኣየላ እዩ፡፡ ብዝተኻየደ ግምት ሃፍቲ እንስሳት መሰረት 4,065,082 ከፍቲ፣ 1,381.622 ኣባጊዕ፣ 3,191,184 ኣጣል፣ 5,003,127 ደርሆታት…ወዘተ ኣብ ክልልና ይርከብ፡፡ ኣብ ሃፍቲ እንስሳት ልምዓት ብክልል ብርኪ ክርከበሉ ዝግባእ መጠን ጥቕሚ ንምርካብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሰርሑ ይርከቡ፡፡ ብዋናነት ኣብ ጭጋረት እንስሳት ምምሕያሽ፣

Read more: ልምዓት ሃፍቲ እንስሳት

ኣብ ሃገርና ልምዓት ሓሰኻ ሃሪ ካብ እዋን ናብ እዋን እናማዕበለ ይመፅእ ከምዘሎ ዝተፈላለዩ መረዳእታታት ይሕብሩ። ኣብ ክልልና እውን ቅድሚ 8 ዓመት ጀሚሩ ተኣታትዩ እዩ። ይኹን ምበር  ክንድት ዝድለ ክሰፍሕን ክምዕብልን ኣይከኣለን። ቀለብ እቲ ሓሰኻ ዝኾነ ተኽሊ ኢንጆሪ ከምኡውን ከም መማረፂ ተኽሊ ጉልዒ ብምልማዕ ዝካየድ ስራሕ ካብቲ ሓሰኻ ሙሩፅን ክባርን ሃሪ እናፍረኻ ናብ ፋብሪካታት ጨርቃ መርቂ ብምቅራብ እተን ፋብሪካታት ድማ ናብ ብጣዕሚ ክባር ዝኾኑ ዓላቡ ብምድላው ናብ ዕዳጋ የቅርበኦ። ነዚ ስራሕ ዝምችው ስነ-ምህዳር ቆላን ወይናደጉዓን  ከባቢ ኮይኑ ኣብ ክልልና ወረዳታት ራ/ኣላማጣ፣ ራ/ዓዘቦ፣ ሰ/ሳምረ፣ ጣ/ኣበርገለ፣ ቆ/ተምቤን፣ መ/ለኸ፣ ወርዒ ለኸ፣ ፀለምቲ፣ ወልቃይት፣ ፀገዴ፣ ቃ/ሑመራ፣ ታ/ኣድያቦ እየን። እዚ ተኽሊ ቦታ ንዘይምሽማይ ምስ ምሕዋይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ኣተሓሒዝካ ኣብ መፋሰሳት ምልማዕ ዝከኣል ‘ኳ እንተኾነ እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ዝርከበሉ ግና ብመልክዕ መስኖ ክለምዕ እንተሎ እዩ። ነዚ ድማ ዞባታት ምዕራብን ሰ/ምዕራብን ከም ተከዘን ካልኦት ወሓዝቲ ሩባታት ስለ ዝርከቡለን ብፍሉይ ተመረፅቲ ይኾና። ልምዓት ሓሰኻ ሃሪ ብዙሕ ናይ ሰብ ጉልበት ዘይጠልብ ኮይኑ ብቀሊሉን ኣብ ዝተወሰነ መሬት ብቀሊል ቴክኖሎጂ ክለምዕን ዝኽል ዓውደ ስራሕ እዩ።

ንውፅኢት ሓሰኻ ሃሪ ዓብዪ ናይ ዓዲ ውሽጥን ናይ ወፃኢን ዕዳጋ ኣሎ። ኣብ ዓዲ ውሽጢ ብርክት ዝበላ ፋብሪካታት ዓለባ ዝርከባ እንትኾና ብፍለይ ግና ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ወሊሶ ናይዚ ሓሰኻ ሃሪ ውፅኢት ዝኾነ ዝጠልብ ፋብሪካ ሃሪ ስለዘሎ ዘተኣማምን ዕዳጋ ኣሎ። ካብ ናይ ወፃኢ ዕዳጋ ካዓ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ሃገራት ኣሜሪካ፣ ብሪታኒያ፣ ጣልያን፣ ጀርመን፣ ካብ ኣዕራብ ድማ ሕቡራት ዓረብ ዒምሬት ዝላዓለ ጠለብ ሃሪ ከምዘሎ ምፍላጥ ይከኣል።

ኣብ ወሓዝቲ ዕቁራት ናይ ማ ኣካል ካብ ዝርከብ ብተወሳኺ ምስ ምህናፅ ዓበይትን ማእኸለዎት ገድባት ቅሙጥ ሃፍቲ ዓሳ ሃገርና ካብ እዋነ ናብ እዋነ እናዓበየ ከም ዝኸይድ ዝእመን ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሃገርና 50,000 ቶን

Read more: ልምዓት ዓሳ

ኣብ ፍርያትን መፍረይነትን ሃ/እንስሳ ብመጠንን ብፅሬትን ለውጢ ኣብ ምምፃእ ካብቶም ቁልፊ እታወታት ሓደ ቀለብ እንስሳ እዩ። መብዛሕቱ ዝርከብ ቀለብ እንስሳት ካብ ተረፈ ፍርያት ዝራእቲ /ሓሰር፣ ቡቕቡቕ፣ ቃንጫን ንፋይን/ እንትኸውን እዚኣቶም ከዓ ዘለዎም ትሕዝቶ ንጥረ ነገር ኣዝዩ ዝተሓተ ብምዃኑ መጠንን ፅሬትን እንሳስን ውፅኢት እንስሳን ክትሕት ገይሩዎ እዩ።

ሓምለዋይ ቀለብ ካብ እዋን ክረምቲ ወፃኢ ክቐርብ ኣብ ምክኣል ክፍተት ዘሎ ብምኻኑ ካብዚ ክርከብ ዝኽእል ኣስተዋፅኦ ክጎልህ ኣይከኣለን፡፡ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢና ዝርከብ ሓምለዋ ቀለብ እንስሳት ትሕዝቶ ምግብነቶም ዋላ ካብ ተረፍ ዝራእቲ ኣዕርዮም ዝሕሹ እንተኾኑ ኣብ ፍርያት እንስሳትና ዘምፅእዎ ለውጢ ክንድትዝድለ ኣይኮነን። ኣብዚ እቲ ቀንዲ ዕንቅፋት ንከባቢና ዝሰማምዑ ዓይነታት ቀለብ እንስሳ ዘይምህላው እዩ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ስጋን ፀባን ኣብ ምፍራይ ዝለዓለ ትሕዝቶ ምግቢ ዘለዎም ንከባቢና ዝሰማምዑ ዓሌት ቀለብ እንስሳ ኣብ ምብዛሕ ዝተዋፈሩ ኢንቨስተራት ብዘይምህላዎም እዩ። ብክባር ናይ ወፃኢ ሸርፊ ተዓዲጎም ናብ ክልልና ተኣታቲዮም እናለምዑ ዝርከቡ ዓሌታት ቀለብ እንስሳ ኣለዉ። እዞም ቀለብ እንስሳት ናይ ሳዕሪን ቆፅላ መፅሊን ዓይነታት ኮይኖም ብትሕዝቶ ምግቢነቶም ዝለዓሉ ኣብ ምህርቲን ምህርታዊነት እንስሳን ውፅኢት እንስሳት ምውሳኽ ዓቢዪ ኣስተዋፅኦ ከምዘለዎም ዝተረጋገፁ ንኸባቢና ዝምቸዉን እዮም፡፡ መብዛሕቶም እዞመ ዓይነት ቀለብ እንስሳታት ኣብ ወይና ደጉዓን ደጉዓን ዝለምዑ እዮም።

ስለዚ ውፅኢት እንሰሳትና ክዓቢ ቀለብ ብስፍሓት ምልማዕ የድሊ። ኣብ ሃገርና ብዘይካ ኣብ ደብረ ዘይት ዝርካብ ምርምር ቀለብ እንስሳት ካሊእ ብውልቀ ይኹን ብማሕበር ዘርኢ ቀለብ እንስሳት ዘፍሪ ኣካል ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ኣብዚ እቲ ጥቕሚ ብክልተ መልክዕ ምርኣይ ይከኣል፤ እቲ ዋና ዘርኢ ኣፍሪኻ ብዝለዓለ ዋጋ ብምሻጥ ዝርከብ ኣተዊ እንትኸውን እቲ ካልኣይ ካዓ ድሕሪ ዘርኢ ምፍላይ ብቐጥታ እቲ ሓሰሩ ብምሻጥ ወይ ንልምዓት ፀባን ምህጣርን ብምውዓል ዝርከብ ኣታዊ ይኸውን። ስለዚ ኣብዚ ዘፈር ‘ዚ ዝዋፈር ኢንቨስተር ተጠቀቃሚ ከምዝኸውን ይእመነሉ።

ኣብ ክልልና ኣብ ምህጣርን ፍርያት ፀባን ብውሱናት ሰብ ሃፍትን ማሕበራትን ቀለብ እንስሳ ከምዝዳሎ ርዱእ ኮይኑ ስፍሓቱን በዝሑን ግን ኣዝዩ ትሑት ምኻኑ ምርኣይ ይከኣል። ብፍላይ ግን bone meal, meat meal, fish meal, bone and meat meal መኖ ኣብ ምቅንብባር ዝተዋፈሩ ኣካላት ኣብ ክልልና የለዉን። እዚኦም ዓይነት ቀለብ እንስሳ ከዓ ፍርያት እንስሳት ኣብ ምዕባይ ዓብዪ ግደ ኣለዎም። ስለዚ ኣብ ክልልና ቀለብ እንሳሳት ብምቕንብባር ንዕዳጋ ዘቕርብ ፋብሪካ መዋእለ ንዋይ ምፍሳስን ካብዚ ተረባሓይ ምኻን መዋፃኣይን ገና ዘይተተንከፈ መዳይ እዩ። ዕዳጋ ዝምልከት ርሑቅ እንተይከድካ ኣብ ክልልና ንሃገርና ንዓብዪ ጠለብ ዝተመሓየሹ ዓይነታት ቀለብ እንሰሳት ኣሎ።

ኣብ ክልል ትግራይ 4,583,948 ናይ ከባቢ ዓሌትን 419,178 ዝተመሓየሻ ዓሌትን ብድምሩ 5,003,126 ደርሁ ይርከባ። ብፍርያት ውፅኢት ደርሆ እንትርእይ ድማ ኣብ 2002 ዓ/ም 8,318.7 ኩ/ል ስጋን 65,494.2 ኩ/ል እንቋቑሖ ዝፈረየ እንትኸውን እዚ ፍርያትዚ ኣብ 2005 ዓ/ም ናብ 48,040 ኩ/ል ስጋን 73,485.4 ኩ/ል እንቋቑሖን ክዓብይ ክኢሉ እዩ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተመሓየሻ ዓሌት ደርሁ ናይ ምትእትታው ስራሕ ብሰፊሑ እናተኻየደ ይርከብ። ነዚ ዝድግ ናይ መቐለ ማእኸል ምርባሕ ደርሁ እንቋቑሖ 1,000,000 ናይ ሓደ መዓልቲ ዕድመ ዘለወን ጨቛቝቲ ደርሆ ናይ ምፍራይን ምቅራብን ዓቅሚ ዘለዎ ትካል ይርከብ።

ብመንፅር ዕዳጋ እንትረኣ ውፅኢት ፍርያት ደርሆ ሰፊሕ ክፍተት ዝረኣሉ እዩ፡፡ ዛጊድ ብውልቀ ውስናት ደርሆ እናፍረይካ ደርሆን እንቋቝሖን ናብ ዕዳጋ ካብ ምቕራብ ወፃኢ ብዘመናዊ ኣተሓሕዛን ደርሆን ውፅኢት ደርሆን እናቀነባበሩ ናብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ናብ ወፃኢ ዓዲ ዕዳጋ ዘቅርብ የለን። ስለዚ ኣብዚ ዓውደ ስራሕ ምውፋር ብፍላይ ናብ ዕዳጋ ውሽጢን ደገን ብቕራብ ዓብዪ እቶት ከርክብ ዝኽእል ዕድል ኣሎ።

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001197692
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
528
181
1663
1190660
43618
183077
1197692

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.204.249.55
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-03-23 20:10:58