ቋንቋ:

ልምዓት ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ክፋል ተጠቓሚ ገይሩ እዩ፡፡ እዚ ክፋል ሕብረተሰብ ነዚ ተጠቃሚነት ንምርግጋፅ ኣድካሚ  ግን ተኣምራዊ ናይ ተፈጥሮ ምሕዋይ ስራሕቲ ሰሪሑ እዩ፡፡ እዚ ተሳትፎኡ ብናይ ክረምቲ ዝናብን መስኖን ክለምዕ ዝግበኦ መሬቱ ዝሓሸ ምህርቲ ዘምፅኣሉ እንትኾን ካብዚ እውን ስድርኡን ከባቢኡን ኣብ ምልዋጥ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣበርኪቱ እዩ፡፡

መማረፂ ኢንቨስትመንት ሕርሻ ልምዓት:

ክልል ትግራይ ኣብ ሕርሻን ተዛመድቲ ዘርፊታትን ሰፊሕ ናይ ኢንቨስትመንት መማረፂ ዝርከበላ ክልል እያ፡፡ ነዚ እንቨስትመንት ምችዊ ዝገብሩ ፖሊሲታን ስትራቴጂታትን ሕጊታን እውን ብትኹረት ዝፍፀሙላ ዘተባብዕ ባይታ ዘለዋ ክልል እያ፡፡ እዚ ዕድል ኢንቨስትመንት ብምጥቃም ሰብ ሃፍትን ማሕበራትን ብምውፋር ዘለዎም መዋእለ ንዋይ ብምፍሳስ ንባዕሎም ተጠቒሞም ናይ ስራሕ ዕድል ብምፍጣርን ክልላዊ ኢሉ እውን ሃገራዊ ዕብየት ንምርግጋፅ ኣስተዋፅኦ ከበርክቱን ታሪኻዊ ሓላፊነቶም ክዋፅኡን ይኽእሉ እዮም፡፡ ስጋብ ሐዚ ዘይናዓቕ መዋእለ ንዋይ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ከምዚ ዝበለ ታሪኻዊ ክንውን ብምውዓል ዝለዓለ ዕብየት ክልልና ክረጋገፅ እናደገፉ ይርከቡ፡፡

ፕሮጀክት ምፍራይን ምድላውን ቅብኣት እኽልታትን ውፅኢቶምን

 አብ ክልልና ዘይቲን ካልኦት ፍርያትን  ንምድላው ዝውዕሉ ዝተፈላለዩ ቅብኣት እኽልታት (ሰሊጥ፣ ኒሁግን) ይፈርዩ፡፡ ኣብ ሃገርና ኣብ ዓመት ከባቢ 4 ሚሊዮን  ኩንታል ሰሊጥ ዝፈሪ እንትኾን ካብዚ ውሽጢ ኣብ ክልልና ከባቢ 1.5 ሚሊዮን ኩንታል ይፈሪ፡፡ ኣብ 2005/2006 መፍረያይነት ብማእኸላይ 6 ኩ/ል ኣብ ሄ/ር ዝነበረ እንትኾን በቢዓመቱ ምምሕያሽ ኣርእዩ እዩ፡፡ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወረዳታት ቃ/ሑመራ፣ ፀገዴን ወልቃይትን ዝርከብ ምህርቲ ሰሊጥ ብዓይነቱ ፃዕዳ ብጣዕሙ ድማ ተመራፂ መዓዛ ዝወነነ ብምዃኑ ንምቕላጥ (hulling)፣ ጥሕንያን ቸኮሌትን ካልኦት ፍረያትን ግልጋሎት ዝውዕል ኮይኑ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ሑመራ ታይፕ እንዳተባህለ ይፍለጥ። ሕዚ እንጥቀመሉ ዘለና ኣገባብ ምፍራይ ምህርቲ ሰሊጥ ብወሳናይ መልክዑ ባህላውን ድሑርን ኮይኑ ብርክት ዝበለ ጉልበት ሓይሊ ሰብ ስለዝጠልብን ብምኳኑ ካብ ካልኦት ከባብታት ሃገርና እውን ብፍላይ ድማ ኣብ እዋን ዘርኢ፣ ፃህያይን ዓፂድን ብርክት ዝበለ ሓይሊ ሰብ ዘዋፍር እዩ።

 ፕሮጀክት ምፍራይምሩፅ ዓሌት ስርናይን ሕሩጭፋ ብሪካ (Food complex)

 ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ሕርሻ ዝላዓለ ምውሳኽ መፍረያይነትን ፍርያትን ተራእዩ እዩ። እዙይ ብኣጋጣሚ ዝተፈጠረ ዘይኮነስ ዘመናዊ ሜላ ሕርሻ ብምትእትታውን ዘመናዊ እታወታትን ቴክኖሎጅታትን ብምጥቃምን ተታሓሒዙ ዝመፀ እዩ። ስለዝኾነ ብፍላይ ፍርያት ስርናይ ደጉዓን ወይና ደጉዓን ዝምቸውን ስርናይ ብስፍሓት ንምፍራይ ፃዕሪ እንዳተገበረ ፀኒሑ እዩ። ኣብዞም ከባብታት ልዕሊ 132,577 ሄ/ር ንልምዓት ምህርቲ ስርናይ ዝምችው መሬት ይርከብ። ዝተመሓየሸ ወይ ምሩፅ ዓሌት ስርናይ ንፋብሪካታት ብፍላይ ንምግቢ መቀነባበርቲ ( Food complex ) ከቕርብን ዓቕሚ መፍረያይነት ዝውስኹ ቴክኖሎጅታት ብምትእትታው ፍርያት ስርናይ ካብዚ ሐዚ ዘሎዎ ብማእኸላይ ከባቢ 38 (ከምኡ ድማ ሓልሓሊፉ ክሳብ 70 ኩ/ኣብ ሄክታር ክርከብ ዝጀመረ) ናብ ማእኸላይ ልዕሊ 80 ኩንታል ብሄክታር ንምብፃሕ ይከኣል እዩ።

 እዙይ ክሳብ ሐዚ ዘሎ ዓመታዊ ፍርያት ምህርቲ ከባብን ሙ/ዘርእን ስርናይ ክልልና 4,459,108.9 ኩንታል ኮይኑ ሐዚ እውን ዘይተመልአ ክፍተት ዕዳጋ ኣሎ። ስለዝኾነ ሰብ ሃፍትን ማሕበራትን ኣብዚ ዘርፊ ምፍራይ ዝተመሓየሸ ዓሌት ስርናይ ናይ ምቅንብባር ስራሕቲ  ክስርሐሉ ዝግባእ ዓውደ ስራሕ እዩ። 

 ፕሮጀክት ምድላውን ምቅንብባርን ምህርቲ ጥራምረ

 ኣብ ደጉዓታትን ወይና ደጉዓታትን ካብ ዘሎ ተሓራሲ መሬት ልዕሊ 50,261 ሄ/ር ንልምዓት ምህርቲ ጥራምረ ዝምችውን እዩ። ዓቕሚ መፍረያይነት ዝውስኹ ቴክኖሎጅታት ብምትእትታው ካብዚ ሕዚ ዘለዎ ብርኪ መፍረያይነት ከባቢ 15 ናብ ኩንታል ብሄክታር ንምብፃሕ ምስራሕ ዝሓትትን ትፅቢት ዝግበረሉን ዓውደ ስራሕ እዩ።

 ምህርትታት ጥራምረ ትሕዝቶ ሃናፂ ምግቢ ልዑል ብምኻኑን ንመጣዕምቲ ምግቢ ግልጋሎት ዝውዕል ብምኻኑ ኣብ ዕዳጋ ዘለዎ ተጠላብነት እናወሰኽ ይመፅእ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዝሓሸ ጠለብን ዋጋ ዘርክብ ምህርቲ ብምዃኑ ኣቀነባቢርካን ክብሪ ወሲኽካ ምልኣኽ ወሳኒ ዝኾነሉ ሃዋህው ይረአ ኣሎ። ስለ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ወፃኢ ዓዲ ዕዳጋ ኣማሪፅካ ምጥቃም ዘኽእል ሰፊሕ ዕድል ዘለዎ ዘርፊ ስራሕ እዩ።

 ብተወሳኺ ምስ ዕቤት ቁጠባ ክልልን ምስ ምስፋሕ ከተማታትን ተጠቃምነት ተቐነባበረ ምግቢ ናይ ኣመጋግባ ስርዓትን ዘመናውነትን ብፍላይ ናይ መንግስትን ድርጅታትን ቑፃር ሰራሕተኛታት ዝኾኑ ናይ ግዜ ፅበት ዘለዎም ካልኦት ተጠቀምትን ስሉጥ ምድላው ሰዓት ዝሓትት ዝተቐነባበረ ብትሕዝቶ ዝበልፀገን ምህርቲ ተመራፅነቱ እንዳሰፍሐን እናማዕበለን ዝመፅእ ዘሎ ፅቡቕ ናይ ዕዳጋ ኣማራፂ እዩ።

 ኣብዚ ዘርፊ ተዋፊሮም ንዝሰርሑ ሰብ ሃፍትን ማሕበራትን ኣብዚ ከባቢ ብትሑት ዋጋ ኣቕርቦት ጉልበት ሓይሊ ሰብ ዘሎ ምኳኑ ናይ መሬት ልሙዕነት ብምህላዉን ተወዳደሪ ምህርቲ ንምፍራይ ዘኽእል ዕድል ኣሎ። ብተወሳኺ ፅሬትን መጠንን ኽዓቢ ንምግባር ንዘን ምግቢ መቀነባበርቲ ንጥረ ኣቕሓ ተጠላብነት ዘለዎም ዓይነታት ስርናይ  ብምምራትን ብምቕራብን ዝሓሸ ዋጋ ከርክብ ዝኽእል መዋፃኣይ እዩ።

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001197726
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
562
181
1697
1190660
43652
183077
1197726

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.204.249.55
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-03-23 20:16:35