ቋንቋ:

ልምዓት ፀባ ውፅኢት ፀባን

ሃገርና ብበዝሒ እንስሳት ካብ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ካብ ዓለም ካዓ ታሽዓይቲ ትኹን እምበር ብፍርያት ፀባ ግና ዘመክሕ ውፅአት የብላን። መረዳእታታት ከምዝሕብርዎ ኣብ 2005 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ናይ 48,951,297 ብር ዝግመት ፀባ ካብ ወፃኢ ዝኣተወ እንትትከውን እዚ ካብ ወፃኢ እናዓደግካ ዝኣትው መጠን ፀባ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ኣብ 2010 አቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ናብ 118,559,962 ብር በፂሑ እዩ። ኣብ ዓለምና ነብስ ወከፍ ሰብ ኣብ ዓመት ብማእኸላይ 105 ሊትሮ ፀባ ክምገብ እንተሎ ኣብ ሃገርና ግና ነብስ ወከፍ ሰብ ኣብ ዓመት 19 ሊትሮ ጥራሕ ይምገብ። በዚ መሰረት ኣብዚ መዳይ ኢንቨስት ምግባር ክንደይናይ ከምዘዋፅእ የርኢ እዩ።

ኣብ ክልልና ፍርያት ፃባ ካብ እዋን ናብ እዋን እንዳዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዓመት 194,552 ቶን ፀባ እንዳፈረየ ይርከብ። ካብ ዝርካቡ ምህርቲ ሳኣን ውሕሉል ኣተሓሕዛ ብርክት ዝበለ መጠን ንብኽነትን ምብልሻውን ተቃሊዑ ይርከብ፡፡ ስለዚ ዝተረኸበ ፃባ ብግቡእ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ናብ ዝተፈላዩ ውፅኢት ፀባ (ሕሩጭ ፀባ፣ ጠስሚ፣ ፎርማጆ፣ኣይስ ክሬምን እሹግ ፀባ) ንምልዋጥ መቀነባበሪ ትካላት ንምህናፅ ምችው ባይታ ኣሎ።

ዝለዓለ ምህርቲ ፃባ ክህቡ ዝኽሉ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ከፍቲ ኣብ ክልልና ዝርከቡ ኮይኖም ብፍላይ ግና ኣብ ሃገርና ካብ ዝርከቡ ዓሌታት ከፍቲ ብፀባ ዝላዓለ ትሕዝቶ ዘለዎም ዓሌት በጋይት ብስፍሓት ይርከቡ። ብሓፈሻ ኣብ ክልልና ክርከብ ዝኽእል መጠን ፀባ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ካብዚ ሕዚ ዘለዎ ኣዝዩ ክዓቢ ከምዝኽእል ሓበርቲ ምልክታት ኣለዉ። ካብዚኦም ድማ ምጥያሽ ማእኸል መዑቆቢ ዓሌት በጋይት ሑመራ፣ ምምሕያሽ ጨገረት ከፍቲን ከምእዉን ምትእትታው ዝተማሓየሸ ቀለብ እንስሳ ምጥቃስ ይካኣል።

አብ ዝሓለፉ ዓመታት ናይ ከባብና ከፍቲ ጨገረት ብምምሕያሽ ፍርያት ፀባ ንምዕባይ ብሰብ ሰራሕ ምውሳብ እንስሳ ዓበይቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም። በዚ ድማ ርኡይ ለውጢ ፀባ ወሰኽ ተመዝጊቡ እዩ። ብፍላይ ኣብ ዘሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ሙሉእ ትግራይ ብመደብ ሰብ ስራሕ ምድቓል እንስሳን ብወፍሪ ሲንክሮናይዜሽንን ልዕሊ 70,000 ኣላሕም ምስ ናይ ወፃኢ ዓሌታት ተዳቒለን እየን፡፡ ብዚ መሰረት ቀፀልቲ ዓመማውቲ ሩኡይ ወሰኽ ፍርያት ፀባ ክምዝምዝገብ ትፅቢት ይግበር። ነዚ ዓብይ ወሰኽ ፀባ መቀነባበሪ ትካላት ኢንቨስትመንት እንተዘይተኻይዱ ካብ ፀባ ዝርከብ ረብሓ ክንድዝድለይ ኣይኾንን።

ኣብ ክልልና ጨገረት ምምሕያሽን ልምዓት ቀለብ እንስሳን ኣሲርካ ምቅላብን፣  ምስፋሕ ግልጋሎት ሕክምና እንስሳት፣ ተረፍ ፍርያት ኢንዱስትሪ ምውሳኽ፣ ካብ እዋን ናብ እዋን ከተማታት ምዕባይን ምስፋሕን፣ ምስፍሕፋሕ ቱሪዝምን፣ ከምኡውን ምዕባይ ነብስ ወከፍ ኣታዊ፣  ዕቤት በዝሒ ህዝቢን ምምሕያሽ ስርዓት ኣመጋግባን ስለዘሎ ሰብ ውልቀ ሃፍትን ማሕበራትን ኣብ ምፍራይ ፀባን ምቅብንባር ውፅኢት ፀባን (extending shelf life) ብምውፋር ንዕዳጋታት ዓዲ ውሽጥን ወፃኢን ብምቕራብ ንባዕሎምን ሃገሮምን ክጠቕሙሉ ዝኽእሉ ዓውደ ኢንቨስትመንት እዩ።

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001197719
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
555
181
1690
1190660
43645
183077
1197719

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.204.249.55
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-03-23 20:15:43