ቋንቋ:

ልምዓት ቀለብ እንስሳ

ኣብ ፍርያትን መፍረይነትን ሃ/እንስሳ ብመጠንን ብፅሬትን ለውጢ ኣብ ምምፃእ ካብቶም ቁልፊ እታወታት ሓደ ቀለብ እንስሳ እዩ። መብዛሕቱ ዝርከብ ቀለብ እንስሳት ካብ ተረፈ ፍርያት ዝራእቲ /ሓሰር፣ ቡቕቡቕ፣ ቃንጫን ንፋይን/ እንትኸውን እዚኣቶም ከዓ ዘለዎም ትሕዝቶ ንጥረ ነገር ኣዝዩ ዝተሓተ ብምዃኑ መጠንን ፅሬትን እንሳስን ውፅኢት እንስሳን ክትሕት ገይሩዎ እዩ።

ሓምለዋይ ቀለብ ካብ እዋን ክረምቲ ወፃኢ ክቐርብ ኣብ ምክኣል ክፍተት ዘሎ ብምኻኑ ካብዚ ክርከብ ዝኽእል ኣስተዋፅኦ ክጎልህ ኣይከኣለን፡፡ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢና ዝርከብ ሓምለዋ ቀለብ እንስሳት ትሕዝቶ ምግብነቶም ዋላ ካብ ተረፍ ዝራእቲ ኣዕርዮም ዝሕሹ እንተኾኑ ኣብ ፍርያት እንስሳትና ዘምፅእዎ ለውጢ ክንድትዝድለ ኣይኮነን። ኣብዚ እቲ ቀንዲ ዕንቅፋት ንከባቢና ዝሰማምዑ ዓይነታት ቀለብ እንስሳ ዘይምህላው እዩ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ስጋን ፀባን ኣብ ምፍራይ ዝለዓለ ትሕዝቶ ምግቢ ዘለዎም ንከባቢና ዝሰማምዑ ዓሌት ቀለብ እንስሳ ኣብ ምብዛሕ ዝተዋፈሩ ኢንቨስተራት ብዘይምህላዎም እዩ። ብክባር ናይ ወፃኢ ሸርፊ ተዓዲጎም ናብ ክልልና ተኣታቲዮም እናለምዑ ዝርከቡ ዓሌታት ቀለብ እንስሳ ኣለዉ። እዞም ቀለብ እንስሳት ናይ ሳዕሪን ቆፅላ መፅሊን ዓይነታት ኮይኖም ብትሕዝቶ ምግቢነቶም ዝለዓሉ ኣብ ምህርቲን ምህርታዊነት እንስሳን ውፅኢት እንስሳት ምውሳኽ ዓቢዪ ኣስተዋፅኦ ከምዘለዎም ዝተረጋገፁ ንኸባቢና ዝምቸዉን እዮም፡፡ መብዛሕቶም እዞመ ዓይነት ቀለብ እንስሳታት ኣብ ወይና ደጉዓን ደጉዓን ዝለምዑ እዮም።

ስለዚ ውፅኢት እንሰሳትና ክዓቢ ቀለብ ብስፍሓት ምልማዕ የድሊ። ኣብ ሃገርና ብዘይካ ኣብ ደብረ ዘይት ዝርካብ ምርምር ቀለብ እንስሳት ካሊእ ብውልቀ ይኹን ብማሕበር ዘርኢ ቀለብ እንስሳት ዘፍሪ ኣካል ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ኣብዚ እቲ ጥቕሚ ብክልተ መልክዕ ምርኣይ ይከኣል፤ እቲ ዋና ዘርኢ ኣፍሪኻ ብዝለዓለ ዋጋ ብምሻጥ ዝርከብ ኣተዊ እንትኸውን እቲ ካልኣይ ካዓ ድሕሪ ዘርኢ ምፍላይ ብቐጥታ እቲ ሓሰሩ ብምሻጥ ወይ ንልምዓት ፀባን ምህጣርን ብምውዓል ዝርከብ ኣታዊ ይኸውን። ስለዚ ኣብዚ ዘፈር ‘ዚ ዝዋፈር ኢንቨስተር ተጠቀቃሚ ከምዝኸውን ይእመነሉ።

ኣብ ክልልና ኣብ ምህጣርን ፍርያት ፀባን ብውሱናት ሰብ ሃፍትን ማሕበራትን ቀለብ እንስሳ ከምዝዳሎ ርዱእ ኮይኑ ስፍሓቱን በዝሑን ግን ኣዝዩ ትሑት ምኻኑ ምርኣይ ይከኣል። ብፍላይ ግን bone meal, meat meal, fish meal, bone and meat meal መኖ ኣብ ምቅንብባር ዝተዋፈሩ ኣካላት ኣብ ክልልና የለዉን። እዚኦም ዓይነት ቀለብ እንስሳ ከዓ ፍርያት እንስሳት ኣብ ምዕባይ ዓብዪ ግደ ኣለዎም። ስለዚ ኣብ ክልልና ቀለብ እንሳሳት ብምቕንብባር ንዕዳጋ ዘቕርብ ፋብሪካ መዋእለ ንዋይ ምፍሳስን ካብዚ ተረባሓይ ምኻን መዋፃኣይን ገና ዘይተተንከፈ መዳይ እዩ። ዕዳጋ ዝምልከት ርሑቅ እንተይከድካ ኣብ ክልልና ንሃገርና ንዓብዪ ጠለብ ዝተመሓየሹ ዓይነታት ቀለብ እንሰሳት ኣሎ።

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001197712
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
548
181
1683
1190660
43638
183077
1197712

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.204.249.55
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-03-23 20:14:41