ቋንቋ:

 

ጥዕና

 

ሽፋን ጥዕና ክልልና ንምዕባይ በቢከባቢኡ ናይ ጥዕና ትካላት ዝተሃንፃ እንትኾን ግቡእ ግልጋሎት ክህባ ዘኽእለን ናይ እታወትን ሓይሊ ሰብ ቐረብን ተማሊኡለን ናብ ግልጋሎት ኣትየን እየን፡፡ ብምኻኑ እውን ኣብ ትግራይ ኣብ 2005ዓ.ም 18 ሆስፒታላት (15 መንግስታዊን 3 ናይ ውልቀን)፣ 226 መንግስታዊ ጥዕና ማዕከላት፣ 157 ናይ ግሊ ክሊኒካት ግልጋሎት እናሃባ ይርከባ፡፡ ኣብ ክልልና 105 ናይ ሕክምና ዶክተራት እንትህልዉ ካብዚኦም ውሽጢ 23 ስፔሻሊስት 82 ድማ ሓፈሸዊ ሓኪማት እዮም፡፡ በዚ መሰረት ብማእኸላይ ሓደ ሆስፒታል  ን279,649፣ ሓደ ሓኪም ን47,652፣ ሓንቲ መዋለዲት ን7,535፣ ሓንቲ ነርስ ን1,760 ህዝቢ ግልጋሎት ኣብ ምሃብ ይርከቡ፡፡ ናይ ሓኻይም በዝሒ ኣብ ሕሉፍ 2 ኣብ ሓንቲ ሆስፒታል ዝነበረ ሐዚ ካብ 4-5 በፂሑ ኣሎ፡፡

 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናይ ኣዴታትን ህፃውንቲን ጥዕና ብምምሕያሽ ሞት ንምንካይ ዝተለጠጠ ትልሚ ሒዙ እናተንቐሳቐሰ እዩ፡፡ ብመሰረት እዚ ኣብ ህፃውንቲ ጥዕናን ምንካይ ሞትን ተዛሚዱ ናይ ህቡራ መንግስታት ዕላማ ንምስካዕ ኪኢላ እያ፡፡ ብሕይወት ካብ ዝተወለዱ 1000 ህፃናት ውሽጢ  ሓደ ዓመት እንተይመልኡ ዝሞቱ (Infant mortality rate) 64፣ 5ተ ዓመት እንተይመልኡ ዝሞቱ(Under five mortality rate) 85 በፂሑ እዩ፡፡ ሞት ኣዴታት ንምንካይ እውን ዓዶ ሂወት ክትህብ ሂወታ ኣይሓልፍን ብዝብል ሰፋህቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም፡፡ ኣብ 2005 ዓ.ም ካብ ዝተዋለዳ ውሽጢ 50% ብሰብ ሞያ ተዋሊደን እየን፡፡ በዚ መሰረት ኣብ 2003 ዓ.ም ዝነበረ መጠን ሞት ኣዴታት 673/100,000 ብመፅናዕቲ ምርግጋፅ ዘድልዮ ዋላ እንተኾነ ኣብ 2005 ዓ.ም እዚ መጠን ናብ 200/100,000 ንምንካይ ትልሚ ተታሒዙ ብቖፀራ ብዝተረኸበ መሰረት ናብ 146/100,000 ነኪዩ እዩ፡፡

 

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001197694
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
530
181
1665
1190660
43620
183077
1197694

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.204.249.55
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-03-23 20:11:23